Skip Календар
Show or hide block

Календар

Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
Днес неделя, 17 октомври 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Лаборатория по дидактика, психология и управление на висшето образование

Междудисциплинарен изследователски център „Интерактивни методи в образованието”  

по проект към МОН „Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование”

        Междудисциплинарният изследователски център „Интерактивни методи в образованието” започва своето изграждане през 2007 г. в рамките на Лабораторията по дидактика, психология и управление на висшето образование в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Създаването му бе заложено в научно-изследователската програма на проекта към МОН „Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование”. Центърът осъществява междудисциплинарни научни изследвания в областта на педагогическата теория и практика, създава информационни ресурси по проблемите на дидактиката, психологията и управлението на образованието.

Стратегия за развитие на Междудисциплинарния изследователски център „Интерактивни методи в образованието”

Структурни звена на Междудисциплинарния изследователски център „Интерактивни методи в образованието”

Основни дейности на Междудисциплинарния изследователски център „Интерактивни методи в образованието”

Научна дейност на Междудисциплинарния изследователски център „Интерактивни методи в образованието”

Опит в реализацията на международни и национални проекти и програми

Междудисциплинарният изследователски център „Интерактивни методи в образованието” разполага с помещения от 100 кв. м. и компютърна инфраструктура по факултети и катедри

Научно-технически съвет на Междудисциплинарния изследователски център „Интерактивни методи в образованието”

        I. Стратегия за развитие на Междудисциплинарния изследователски център „Интерактивни методи в образованието”

1.            Осъществяване на междудисциплинарни изследвания с използване на информационни и интерактивни технологии.

2.            Реализация на учебни програми, насочени към приложение на интерактивни методи и на резултатите от междудисциплинарните изследвания.

3.            Развитие и внедряване на нови интерактивни образователни технологии.

         II. Структурни звена на Междудисциплинарния изследователски център „Интерактивни методи в образованието”:

1.            Педагогика и психология

2.            Природо-математическо

3.            Управление на образованието

4.            Физическа култура и спорт

5.            Изкуства.

     III. Основни дейности на Междудисциплинарния изследователски център „Интерактивни методи в образованието”:

1.            Научно-изследователска и приложна дейност по развитие и внедряване на нови информационни и интерактивни технологии, изграждане на съответна инфраструктура за осигуряване на учебния процес.

2.            Реализация на образователни програми, ориентирани по междудисциплинарни направления.

3.            Консултационна и експертна дейност, свързана с основните направления на дейността на МИЦ.

4.            Издаване на учебна, специална, справочна и методическа литература, материали от конференции, семинари, резултати от научно-практически изследвания.

      IV. Научна дейност на Междудисциплинарния изследователски център „Интерактивни методи в образованието”:

    

Ø   разработване на стратегии за използване на съвременни дидактико-методически интерактивни технологии в процеса на междудисциплинарните изследвания;

Ø   моделиране и управление на научния и учебно-възпитателния процес във висшето образование;

Ø   ефективното използване на информационните ресурси на науката, образованието, културата.

     

              

       

            V.  Опит в реализацията на международни и национални проекти и програми:

Ø       Българо-холандски проект по проблемите на управлението на образованието;

Ø       Международна мрежа за работа с надарени млади хора – NYEX;

Ø       Международна програма „Сигурност чрез наука”;

Ø       Университетски проект „Място на интерактивните методи на обучение в работата на университетския преподавател;

Ø       Проект към МОН „Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование”

Ø       Балканска асоциация за педагогика и образование

Ø       Кръгла маса за подготовка на съвместен международен проект за обучение на младежи  и учене през целия живот (LLL)

Ø       Международен проект „Заедно за съвършенство на човека – мрежа за популяризиране на науката” по  7 Рамкова програма на ЕС.

        VI.     Междудисциплинарният изследователски център „Интерактивни методи в образованието” разполага с помещения от 100 кв. м. и компютърна инфраструктура по факултети и катедри:

Ø       компютърна техника;

Ø       копирна техника;

Ø       мултемедия;

Ø       интернет – достъп;

Ø       виртуално образователно пространство.

     VII.     Научно-технически съвет на Междудисциплинарния изследователски център „Интерактивни методи в образованието”:

1.      проф. д-р Илия Гюдженов – ръководител на Лаборатория по дидактика, психология и управление на висшето образование;

2.      доц. д-р Добринка Тодорина – ръководител на проекта към МОН „Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование”;

3.      проф. д.п.н. Светлана Димитрова

4.      проф. д-р Петър Балкански

5.      доц. д-р Лиляна Тодорова

6.      доц. д-р Пламен Граматиков

7.      доц. д-р Даниела Тупарова

8.      доц. д-р Марио Митов

9.      доц. д-р Татяна Стоичкова

10.   д-р Красимира Марулевска