Skip Календар
Show or hide block

Календар

Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
      1 2 3 4
5 Днес понеделник, 6 декември 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Проектът " Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование" е финансиран от национален фонд "Научни изследвания" към МОН.

Договор ОХН ВУ -212/2006

Цел на изследването:

Изследване на основните предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование

Изследователски методи: теоретичен анализ и синтез на научната литература по проблема, сравнителен анализ, анкетиране, тестиране, наблюдение, моделиране, беседване, интервюиране, педагогически екперимент, математико-статистически методи. Ще се приложат елементи от описателната статистика, методи за изследване на статистическите зависимости, методи на многомерния статистически анализ.

Очаквани резултати:

1) научни постижения - класификатор на интерактивните методи на обучение, структурен модел на основните предпоставки за ефективност на интерактивните методи на обучение, информираност на преподавателите за същността и приложението на интерактивните методи в обучението.

2) форми на разпространение на резултатите - презентации, кръгла маса, научна конференция, дискусии във виртуалното изследователско пространство, научни публикации.

3) научен обмен - осигурявне на междууниверситетски, междуфакултетни и междукатедрени взаимодействия чрез Междудисциплинарен център за интерактивни методи.

4) професионално развитие на кадрите - обогатяване познанията на преподавателите относно предпоставките за ефективност и мястото на интерактивните методи в отделните професионални и научни направелния, учебни дисциплини и форми на обучение, разгръщане на научният потенциал на преподавателите за създаване на научни инструментариуми и ефективно използване на интерактивните методи на обучение.

5) социален ефект - активизиране на междуличностното и професионално взаимодействие на преподавателите от различните университети, осигуряване на демократичен стил на взаимоотношения в обучението, стимулиране активността на студентите за научно-изследователска дейност в екипи.